โปรแกรม EndNote Version 6


• EndNote คืออะไร
• ทำไมต้องใช้โปรแกรม EndNote
• จะใช้ EndNote ได้ที่ไหน
• EndNote Library คืออะไร
• จะนำรายการทางบรรณานุกรมที่สืบค้นจาก OPAC ของสำนักหอสมุด มจธ. เข้ามาสู่โปรแกรม EndNote ได้หรือไม่ อย่างไร( New )
• จะนำรายการทางบรรณานุกรมที่ค้นได้จากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เข้ามาสู่โปรแกรม EndNote ได้อย่างไร
• วิธีการ export ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ มาสู่ EndNote Library
• จะนำรายการทางบรรณานุกรมใน EndNote มาใส่ไว้ในงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่เขียนโดยใช้ Mirosoft Word ได้อย่างไร
• จะนำรายการทางบรรณานุกรมใน EndNote ให้มาปรากฏอยู่ในรายการอ้างอิงท้ายเล่ม
วิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งปรากฏอยู่ใน “คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์”, 2545 ได้หรือไม่ อย่างไร
( New )
• ควรจะใช้รูปแบบของรายการทางบรรณานุกรม (bibliographic style) รูปแบบใด
• EndNote รับรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นภาษาไทยหรือไม่
• แหล่งที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม EndNote
• หน่วยงาน /สถาบันต่างๆ ในต่างประเทศที่ใช้ EndNote
• กลุ่มผู้ใช้ EndNote (EndNote-Interest Mailing List)
• คู่มือการใช้โปรแกรม EndNote Version 6 ฉบับภาษาไทย
• จะนำรายการทางบรรณานุกรมที่ค้นได้จากฐานข้อมูลของห้องสมุด มจธ. เข้ามาสู่โปรแกรม EndNote ได้หรือไม่ อย่างไร


EndNote คืออะไร
End Note คือ โปรมแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการกับรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ได้ไปสืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จากฐานข้อมูลออนไลน์ จาก CD-ROM
หรือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด (OPAC) ซึ่งโปรแกรม EndNote จะช่วยจัดการในเรื่องต่อไปนี้
1. จัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการทางบรรณานุกรมไว้ในฐานข้อมูลของ EndNote เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ ชื่อรายการ ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้า ของเอกสารแต่ละรายการ
2. เพิ่มรายการทางบรรณานุกรมที่หาได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น OPAC ของห้องสมุด หรือฐานข้อมูลทางบรรณานุกรมต่าง ๆ เข้ามาไว้ในฐานข้อมูลของ EndNote โดยใช้วิธีการ Import รายละเอียดต่าง ๆ เข้ามาได้ทันที
3. สร้างรายการอ้างอิงหรือรายการบรรณานุกรมสำหรับงานเขียนแต่ละชิ้นได้ทันทีและในรูปแบบที่ต้องการ เช่น AIP, IEEE, Harvand, ASCE
4. สามารถใช้ได้กับโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไป เช่น Microsoft Word, Word Perfect


ทำไมต้องใช้โปรแกรม EndNote
1. ช่วยเตือนความจำในเรื่องรายละเอียดต่าง ๆ ของเอกสารที่ต้องใช้ในการทำรายการอ้างอิง (References) ท้ายวิทยานิพนธ์ งานวิจัย หรือโครงงานต่าง ๆ เพราะ EndNote จะทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บและ ค้นคืนรายการบรรณานุกรมที่จะนำมาใช้ในผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์
2. สะดวกในการสร้างรายการอ้างอิงตามรูปแบบต่างๆ เช่น AIP, IEEE, Harvard, Vancouver, ฯลฯ โดยเพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัส
3. สามารถสืบค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ Z39.50 ได้ทันทีและ สามารถ download รายการทางบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลออนไลน์มาไว้ที่ EndNote ได้ทันที
4. ฟรี สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ มจธ. ทุกคน


จะใช้ EndNote ได้ที่ไหน
3.1 ที่สำนักหอสมุด มจธ. ห้อง LIB 113 สำนักหอสมุดได้บอกรับเป็นสมาชิกของโปรแกรมนี้ 5 Licence นั่นคือ ผู้ใช้ของ มจธ. สามารถเข้าใช้โปรแกรมนี้ได้พร้อมกัน 5 คน แต่ในระยะแรก ต้องมาใช้ที่สำนักหอสมุดเท่านั้น ในอนาคตหากมีผู้ใช้โปรแกรมนี้มากขึ้น สำนักหอสมุดอาจจะพิจารณาขยายเป็น Site Licence ก็ได้
3.2 โดยการ download ฉบับทดลองใช้ ภายใน 30 วัน จาก web site ของโปรแกรมนี้คือ http://www.endnote.com


EndNote Library คืออะไร
คือกลุ่มของรายการอ้างอิงที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล เมื่อเรียกโปรแกรม EndNote ระบบจะถามหา library ที่ต้องการจะเรียกใช้ ผู้ใช้สามารถสร้างกี่ library ก็ได้


จะนำรายการทางบรรณานุกรมที่สืบค้นจาก OPAC ของสำนักหอสมุด มจธ. เข้ามาสู่โปรแกรม EndNote ได้หรือไม่ อย่างไร

สามารถทำได้ แต่ต้องสืบค้น OPAC ผ่าน EndNote ซึ่งกระทำได้โดย
1. เมื่อเรียกโปรแกรม EndNote แล้วให้ไปที่ Tool-Connect-KMUTT Library เมื่อใส่คำค้นที่ต้องการลงในช่องคำค้น แล้วคลิก Search จะปรากฏหน้าต่างของ Confirm Remote Search ซึ่งแจ้งให้ทราบว่า สำนักหอสมุด มจธ. มีรายการที่ Match คำค้นกี่รายการ ซึ่งจะ retrieve กี่รายการก็ได้ เมื่อคลิกที่ OK รายการที่คัดเลือก ก็จะถูก import เข้ามาไว้ใน file ชั่วคราวของ EndNote ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่าจะ delete หรือ export รายการใดบ้างเข้าไว้ใน library ใดของ EndNote
2. Copy รายการที่คัดเลือกไว้ โดยคลิกที่ Copy All References To ซึ่งจะมีตัวเลือก 2 ตัวคือ copy ไปไว้ที่ New Library หรือให้ Choose Library ที่มีอยู่แล้ว รายการต่างๆ ก็จะถูก import มาไว้ใน EndNote Libraryจะนำรายการทางบรรณานุกรมที่ค้นได้จากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เข้ามาสู่โปรแกรม EndNote ได้อย่างไร
โดยใช้ผ่านทางเลือก Import และ Connect ในโปรแกรม EndNote
ในการ Import รายการทางบรรณานุกรมที่ค้นได้จากฐานข้อมูลออนไลน์มาสู่ EndNote นั้น กระทำได้โดยการ download ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ค้นอยู่ แล้ว save ไว้ใน file แล้วใช้ Import Filter ในการนำรายการเหล่านั้นมาใว้ในฐานข้อมูลของ EndNote

สำหรับทางเลือก Connect นั้น เป็นทางเลือกที่ใช้ในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์บางฐานข้อมูล ซึ่งใช้ Z39.50 โดยใช้หน้า Interface ของโปรแกรม EndNote ในการสืบค้นฐานข้อมูลเหล่านั้น


Filter
วิธีการ
1. ABI/Inform (Proquest) 1. เลือก citation ที่ต้องการ
2. คลิกที่ icon Results & Marked List แล้ว เลือก Marked List & durable links
3. คลิก export เลือก export directly to ...EndNote
4. มาที่ EndNote เลือก library ที่ต้องการจะ export ข้อมูล
2. Applied Science & Technology Plus 1. เลือก citation ที่ต้องการ
2. คลิกที่ icon Results & Marked List แล้ว เลือก Marked List & durable links
3. คลิก export เลือก export directly to ...EndNote
4. มาที่ EndNote เลือก library ที่ต้องการจะ export ข้อมูล
3. IEEE Xplore 1. คลิกที่ Abstract ของรายการที่ต้องการ แล้วเลือก Download citation เลือก File format ที่เป็น ISI Research soft
2. คลิก Download
3. มาที่ EndNote เลือก Library ที่ต้องการจะ export ข้อมูล
*ฐานข้อมูลนี้ Download ได้ทีละ 1 Record
4. Ingenta 1. เลือก citation ที่ต้องการ โดยการคลิกที่ mark ซึ่งปรากฏอยู่ด้านล่างของแต่ละรายการ แล้วคลิกที่ icon marked list ซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือของจอภาพ
2. เลือก email รายการที่ได้เลือกไว้ไปหาตัวเองโดยในส่วนที่เป็น display format ให้เลือก Download format
3. เข้าไปใน mail box ของตัวเองแล้ว copy รายการที่เลือกมา save ไว้เป็น text file
4. มาที่ EndNote Library เลือก File Import เลือกชื่อ file ที่ save ไว้แล้ว ในส่วนที่เป็น Import option เลือก Ingenta แล้วคลิกที่ Import
5. Medline ให้สืบค้นที่ PubMed (www.pubmed.org)
1. เมื่อเลือก citation ที่ต้องการแล้ว ที่ icon “display” ให้เลือก MEDLINE ที่ icon “sent to” ให้เลือก text แล้วคลิกที่ Send to
2. save file ให้อยู่ในรูป text file
3. มาที่ EndNote ที่ file เลือก import แล้ว choose file ที่ save ไว้แล้วและใน icon ที่เป็น import option เลือก PubMed (NLM) แล้วคลิกที่ import
6. ScienceDirect 1. เลือก citation ที่ต้องการ แล้วคลิกที่ export citation
2. เลือก file format ที่เป็น RIS…EndNote แล้วคลิกที่ export
3. มาที่ EndNote เลือก library ที่ต้องการจะ export ข้อมูล


จะนำรายการทางบรรณานุกรมใน EndNote มาใส่ไว้ในงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่เขียนโดยใช้ Mirosoft Word ได้อย่างไร
จากทางเลือก Tools ใน Microsoft Word จะมีการเชื่อมโยงมาสู่โปรแกรม EndNote และผู้ใช้สามารถเลือกรายการบรรณานุกรมที่ต้องการแทรกไปกับเนื้อหาที่กำลังพิมพ์ หรือสร้างรายการอ้างอิงในรูปแบบ (Bibliographic Style) ใดๆ ก็ได้ เช่น APA, MLA, Harvard, IEEE หากต้องการแทรกรายการบรรณานุกรมไปกับเนื้อหาที่กำลังพิมพ์ ให้ใช้คำสั่ง Insert Selected Citation แต่หากต้องการสร้างรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ให้ใช้คำสั่ง Format Bibliography ของ EndNote


จะนำรายการทางบรรณานุกรมใน EndNote ให้มาปรากฏอยู่ในรายการอ้างอิงท้ายเล่ม
วิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งปรากฏอยู่ใน “คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์”, 2545 ได้หรือไม่ อย่างไร

สามารถกระทำได้ โดยเลือก Output Styles ที่มีชื่อว่า
KMUTT Num สำหรับ ระบบตัวเลข หรือ
KMUTT Aut สำหรับ ระบบนามปี
ซึ่งทั้งสองรูปนี้มีปรากฏอยู่ใน Edit - Output Styles – Open Style Manager
หรือเลือกรูปแบบนี้ผ่าน Select Another Style ใน Library ของ EndNote ก็ได้

ท่านสามารถ download output style และ Connection ของ KMUTT ไปไว้ที่คอมพิวเตอร์ของท่านได้ดังนี้

KMUTT Num ให้คลิก mouse ข้างขวา ที่ชื่อ file เพื่อ copy file ให้ไปอยู่ใน folder ที่ชื่อ Style ของ EndNote ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
KMUTT Aut ให้คลิก mouse ข้างขวา ที่ชื่อ file เพื่อ copy file ให้ไปอยู่ใน folder ที่ชื่อ Style ของ EndNote ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
KMUTT Connection ให้คลิก mouse ข้างขวา ที่ชื่อ file เพื่อ copy file ให้ไปอยู่ใน folder ที่ชื่อ Connections ของ EndNote ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

 

ควรจะใช้รูปแบบของรายการทางบรรณานุกรม (bibliographic style) รูปแบบใด
ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้เอง เพราะ EndNote ได้รวบรวม style ต่างๆไว้หลายร้อย style เช่น ASCE, APA, MLA, Harvard, IEEE, etc ผู้ใช้สามารถค้นหาและดูรายละเอียดของแต่ละ style ได้ที่ Style Finder


EndNote รับรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นภาษาไทยหรือไม่
EndNote รับรายการทางบรรณานุกรมที่อยู่ในรูป ANSI, Latin 1, Symbol Character sets, และ any characters in the basic Windows fonts เท่านั้น แต่ไม่รับ ภาษาจีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ฮิบรู และภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช้อักขระลาติน ฉะนั้นจึงไม่รับภาษาไทย


แหล่งที่จะให้คำแนะนำ
หากมีปัญหาในการใช้โปรแกรม EndNote ท่านสามารถศึกษา/สอบถามจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
1. Help menu ใน EndNote
2. EndNote Technical Support
3. คู่มือการใช้โปรแกรม EndNote ซึ่งมีทั้งเป็นรูปเล่มเก็บไว้ตามเคาน์เตอร์ชั้น 1, 3, 4 และ 5 และรูปแบบ Electronic ซึ่งมีไว้ให้บริการบน Web Site ของสำนักหอสมุด
4. เข้ารับการแนะนำ/สาธิตวิธีการใช้โปรแกรมนี้ โดยสำนักหอสมุดจะจัดให้มีการแนะนำ/สาธิตการใช้โปรแกรม EndNote เป็นประจำ โปรดตรวจสอบตารางการจัดอบรม ได้ที่นี่
5. ติดต่อสอบถาม บรรณารักษ์สำนักหอสมุด มจธ. ที่ 0-2470-8218


หน่วยงาน ต่างๆ ที่ใช้ EndNote
มีมหาวิทยาลัย/สถาบัน/องค์การต่างๆ ที่นำโปรแกรม EndNote มาใช้และได้จัดทำ FAQ และ Tutorial ไว้ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงและศึกษารายละเอียดต่างๆได้ฟรี


EndNote-Interest Mailing List
หากต้องการได้รับข่าวสารและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการใช้ EndNote ระหว่างกลุ่มผู้ใช้ทั่วโลกสามารถสมัครเป็นสมาชิก กลุ่มผู้ใช้ EndNote ได้โดยให้ส่งอีเมล์ไปที่ (LISTSERV@ISIRESEARCHSOFT.COM)


คู่มือการใช้โปรแกรม EndNote Version 6 ฉบับภาษาไทย
> คลิกเพื่อ download


แนะนำโดย ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
nongyao@lib.kmutt.ac.th
สำนักหอสมุด ชั้น 3 โทร 0-2470-8218

First created: January 14, 2003
Last Updated : July 22, 2003
Contact the KMUTT Library : (662) 470-8211
Email address :
info@lib.kmutt.ac.th